SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju “splošni pogoji”) družbe SVIZEC ŠPORT d.o.o., DRUŠTVA SVIZEC HOČE in DRUŠTVA SVIZEC RAČE (v nadaljevanju Svizec šport) so sestavni del programa letne športne vadbe ali tečaja, na katerega se prijavi udeleženec oz. v njegovem ali njenem imenu starš ali skrbnik, v vsakem primeru pa plačnik (v nadaljevanju »udeleženec«). V primeru dodatnih pogojev, določil ali sprememb na izbranem programu letne športne vadbe ali tečaja, veljajo poleg spodaj navedenih določil tudi tista, ki so navedena v prijavnici oz. na spremenjenem izbranem programu letne športne vadbe ali tečaja.


I. PRIJAVA

Udeleženec programa se lahko prijavi na letno športno vadbo ali tečaj, ki ga organizira Svizec Šport, preko spletne prijavnice. Spletna prijavo (v nadaljevanju »prijavo«) udeleženec opravi v PORTALU, kjer izpolni vse potrebno za prijavo. PORTAL je dostopen na spletni strani Svizec športa (www.svizec-sport.com) , kjer so na vstopni strani tudi navodila za prijavo v PORTAL. Prijava služi tudi kot potrdilo o rezervaciji mesta na letni športni vadbi ali tečaju.

Prijava udeleženca velja za eno terminsko obdobje letne športne vadbe ali tečaja (pri letnih športnih vadbah za obdobje od začetka septembra ali oktobra do konca maja prihodnjega leta, pri tečajih pa po terminih izvedbe le teh.


II. ODJAVA

V primeru odjave od letne športne vadbe ali tečaja je potrebno za otroka opraviti odjavo v PORTALU ali po elektronski pošti, poslani na elektronski naslov Svizec Športa. Portal je dostopen na spletni strani Svizec Športa (www.svizec-sport.com)

V primeru ustne odjave od letne športne vadbe ali tečaja, je udeleženec dolžan opraviti še spletno odjavo v portalu, dostopnem na spletni strani Svizec Športa (www.svizec-sport.com), sicer odjava ni veljavna.

Udeleženec se lahko v vsakem trenutku iz kakršnegakoli razloga odjavi od letne športne vadbe. Udeleženec programa letne športne vadbe se obvezuje poravnati vse obveznosti do trenutka ustrezno opravljene odjave.

Med izvajanjem tečaja lahko udeleženec na svojo željo prekine obiske vendar v tem primeru nima pravice do povračila stroškov.


III. CENE IN PLAČILO STORITEV

Cene storitev Svizec Športa so določene s programom letne športne vadbe ali tečaja, lokacijo, vrsto, obliko in pogostostjo ter veljajo od dneva objave programa na spletni strani in tiskanih medijih Svizec Športa.

Svizec Šport si pridržuje pravico do spremembe cen, v skladu z zakonom, ki ureja obligacijska razmerja ter predpisi, ki so veljavni v Republiki Sloveniji. V primeru povečanja stroška prostorskih kapacitet za več kot 5%, si Svizec Šport pridružuje pravico do uskladitve cen programa letne športne vadbe ali tečaja. O morebitnih spremembah cen vadb in tečajev je Svizec Šport dolžan po elektronski pošti ali z SMS sporočilom vnaprej obvestiti udeležence. Udeleženec je dolžan poravnati vadnino ali tečajnino v zneskih in v rokih, navedenih na plačilnih nalogih, izstavljenih s strani Svizec Športa. V nasprotnem primeru je slednji upravičen do zakonskih zamudnih obresti in sodne izterjave zapadlih obveznosti.

Vadnina za letno športno vadbo se plačuje mesečno, za tekoči mesec, plačilni nalogi bodo udeležencem poslani zadnji dan tekočega meseca. Vadnina za letno športno vadbo se obračunava za vse mesece enako, tudi v času počitnic, praznikov ipd. Vadnina se plača na podlagi plačilnega naloga, ki ga udeleženci prejmejo po elektronski pošti, zadnji dan tekočega meseca in do roka, ki je na njem označen.

Udeleženec ima ob začetku obiskovanja letne športne vadbe na voljo en (1) poskusni termin, ki je brezplačen.

V primeru nenačrtovanih odpovedi, lahko Svizec Šport ceno vadnin in tečajnin sorzmerno prilagodi ali po svojih zmožnostih nadomesti odpadle termine, o čemer je dolžan po elektronski pošti ali z SMS sporočilom vnaprej obvestiti udeležence.


IV. ODSOTNOST

V primeru opravičene odsotnosti od letne športne vadbe, ki traja DVA ali več ZAPOREDNIH  terminov  v mesecu (npr.: od 4 terminov, udeleženec manjka na 2-eh ali več zaporednih terminih), se udeležencu zaračuna sorazmerni del vadnine, če gre za odsotnost iz zdravstvenih razlogov, izkazano z zdravniškim potrdilom.

Upošteva se tudi vnaprej sporočeno daljšo odsotnost, ki traja polovico ali več ZAPOREDNIH vadbenih terminov v mesecu (npr: od 8 terminov, udeleženec manjka na 4-ih zaporednih terminih).


V. POPUST

Svizec Šport udeležencem nudi naslednje popuste:

– 30% popusta za drugega in 50% za vsakega naslednjega udeleženca letne športne vadbe ali tečaja v istem terminu in iz iste družine,

– popust udeležencem tečajev, ki obenem obiskujejo letno športno vadbo.

Višina popustov je opredeljena na spletni strani Svizec Športa (www.svizec-sport.com).


VI. VREMENSKE IN SNEŽNE RAZMERE

Vremenske in snežne razmere niso razlog za udeleženčevo odjavo od letne športne vadbe ali tečaja. Svizec Šport ne prevzema odgovornosti za zmanjšan obseg obratovanja smučarskih naprav v izbranem smučarskem centru, ki je posledica pomanjkanja snega ali drugih nepredvidenih okoliščin (vreme, naravne nesreče, tehnične ovire, itd.), udeleženec pa iz tega naslova nima zahtevka za vračilo plačilo vadnine ali tečajnine.


VII. ODPOVED TEČAJA, VADBE ALI SPREMEMBA PROGRAMA

Svizec Šport si na podlagi veljavnih zakonskih predpisov pridržuje pravico do odpovedi letne športne vadbe ali tečaja najkasneje 3 (tri) dni pred njegovim pričetkom, če se na letno športno vadbo ali tečaj ne prijavi zadostno število udeležencev. Minimalno število udeležencev za izvedbo letne športne vadbe ali tečaja je navedeno v programu le teh.

Svizec Šport ne prevzema odgovornosti za spremembe programa letnih športnih vadb ali tečajev, ki so posledica nastopa višje sile. V teh primerih lahko udeležencem zagotovi storitve v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti. V primeru, da Svizec Šport odpove tečaj ali vadbo, ima udeleženec pravico do povračila plačanega zneska tečajnine ali vadnine.

O vseh spremembah programov letne športne vadbe ali tečajev je Svizec Šport dolžan po elektronski pošti ali z SMS sporočilom nemudoma obvestiti udeležence.


VIII. SICERJŠNJA DOLOČILA

Splošni pogoji poslovanja veljajo za vse udeležence letnih športnih vadb in tečajev Svizec Športa.

V vseh cenah iz ponudbe Svizec Športa je vključen davek na dodano vrednost v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo.

Svizec Šport si pridržuje pravico do sprememb programov letnih športnih vadb in tečajev ter dopušča možnost napak v tisku ali na drugih medijih, kjer so ti objavljeni.

Splošni pogoji poslovanja Svizec Športa so objavljeni na spletni strani (www.svizec-sport.com), pri čemer se je udeleženec dolžan z njimi predhodno seznaniti in ob prijavi k letni športni vadbi ali tečaju potrditi, da se je z njimi seznanjen.

Svizec Šport in udeleženci letne športne vadbe ali tečajev bodo vse spore reševali sporazumno. V primeru, da to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče v Mariboru.


IX. DOLOČILA ZAKONA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV

Svizec Šport je dolžen spoštovati določila Zakona o varstvu osebnih podatkov udeležencev.

Fotografije in videoposnetki letnih športnih vadb in tečajev se uporabijo za arhiv, za objavo na spletni strani, na njegovih družbenih omrežji ter na njegovih tiskanih promocijskih materialih .

Udeleženec programa letne športne vadbe ali tečaja se zavezuje, da so podatki, navedeni v prijavnici resnični.

Udeleženec programa letne športne vadbe ali tečaja izrecno soglaša in dovoljuje, da Svizec Šport osebne podatke na tej prijavnici obdeluje v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

Udeleženec programa letne športne vadbe ali tečaja soglaša in je seznanjen, da se osebni podatki zbirajo in obdelujejo zaradi zagotavljanja ustreznih varnostnih pogojev izvajanja programov, vodenja evidence o udeležencih programov in njihovih starših oziroma zakonitih zastopnikih, zaradi izpolnjevanja in izterjave prevzetih obveznosti plačila ter zaradi urejanja in vzpostavitve korespondence v okviru delovanja Svizec Športa.

Udeleženec programa letne športne vadbe ali tečaja soglaša in je seznanjen, da se podani osebni podatki obdelujejo do njihovega preklica oz. največ 5 let ter izjavljajo, da sem seznanjen s svojimi pravicami v skladu z ZVOP-1.

Udeleženec programa letne športne vadbe ali tečaja se zavezuje, da bo Svizec Športu najkasneje v roku 7 delovnih dni od nastanka spremembe sporočil vsako spremembo podatkov iz prijavnice.

Maribor, oktober  2022